Na podlagi ENERGETSKE IZKAZNICE iz katere je razvidna energetska učinkovitost objekta, vam svetujemo kako vaš objekt spremeniti v bolj energetsko učinkovitega. Na podlagi izkaznic bo mogoče ločiti stavbe glede na njihovo energetsko učinkovitost, kar se bo nedvomno odrazilo tudi na tržni vrednosti posamezne stavbe.

Z energetsko izkaznico na jasen, razumljiv in standardiziran način prikažemo energetsko učinkovitost stavbe. Bistven del energetske izkaznice je vrednost dovedene energije za ogrevanje, ki je prikazan na m2 kondicionirane površine stavbe. Pomembne del te listine pa so tudi priporočila, ki jih neodvisni strokovnjak za energijo navede kot predlog ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti.

Učinkovita raba energije je konkurenčna prednost in pojem udobja!

V podjetju Sivenns d.o.o. stremimo k spodbujanju okoljske ozaveščenosti in k učinkoviti rabi energije.

Vaša stavba ima ciljno spremljanje rabe energije, kar pomeni, da sproti digitalno odčitavamo rabo posameznega energenta, s tem pa posledično privarčujemo pri letni porabi energije in vsakodnevno dosegamo maksimalno udobje bivanja.

energetska-izkaznica
V okviru energetskega svetovanja vam bo na voljo tudi strokovno in neodvisno svetovanje na področjih:

 • izbire ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
 • zamenjave ogrevalnih naprav,
 • vgradnje prezračevalnega sistema,
 • zmanjšanja porabe goriva,
 • izbire ustreznega goriva,
 • izkoriščanja sončne energije,
 • meritev v energetiki,
 • notranje in zunanje inštalacije,
 • toplotne zaščite zgradb,
 • izbire ustreznih oken in zasteklitve,
 • sanacije zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije in
 • vseh ostalih vprašanj, ki se nanašajo na rabo energije.

V obdobju, ko cene energentov rastejo, ko govorimo o okoljski ozaveščenosti in ko je naša konkurenčnost odvisna tudi od stroškov energije, je razmislek o učinkoviti rabi energije resnično na mestu.

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se ne odraža le na okoljevarstvenem področju, ampak ima neposreden finančni učinek. Ker  so stroški za energijo relativno visoki, se vse več organizacij in gospodinjstev prizadeva za smotrno rabo energije. In nenazadnje smo primorani ravnati smotrneje, sicer bomo za ceno udobja izgubili kakovostno bivanjsko okolje, ki nam ga nudi zemeljska obla.

Tako je slabe prakse rabe energije nujno potrebno spremeniti bodisi z organizacijskimi bodisi s tehničnimi spremembami v naših bivališčih in v delovnem okolju. In ker smo priča izjemnemu tehnološkemu razvoju v zadnjem obdobju, je vsak dan na voljo veliko rešitev, ki jih lahko učinkovito uporabimo.

Med obnovljive vire energije štejemo sonce, veter, vodo, zemljo in lesno biomaso. Omenjene vire lahko spremenimo bodisi v toplotno bodisi v električno energijo. Prednost teh virov pa je, da so ogljično nevtralni.

Optimalno razsvetljevanje prostorov in uporaba električnih aparatov, racionalna poraba pitne vode, primerno ogrevanje bivalnega in delovnega prostora zagotavljamo s primerno obliko energetskega upravljanja objektov, z izvajanjem izobraževalnih dejavnosti in osveščanjem vseh uporabnikov toplotne in električne energije ter vode, in izvedbo investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije (URE) in uvajanjem obnovljivih virov energije (OVE).

Energetsko svetovanje odgovarja na vprašanja z naslednjih področij:

 • zasnova zunanjega ovoja stavbe,
 • izbira stavbnega pohištva in zasteklitve,
 • izbira ogrevalnega sistema in energenta,
 • izbira sistema prezračevanja in hlajenja,
 • izbira obnovljivih virov energije,
 • možnosti zmanjšanja rabe energije,
 • možnosti za nepovratna sredstva in finančne spodbude za URE in OVE,
 • vizualni pregled slabosti ovoja stavbe s termografskim snemanjem,
 • izračun potrebne toplote na podlagi elaborata gradbene fizike,
 • investicijske zasnove ukrepov URE in OVE.